کتاب بابانظر خاطرات شهیدمحمدحسن نظرنژاداست ازسالهای جنگ .مردی ازخراسان وبرخاسته ازمتن جامعه سنتی ایران وآنگاه آبدیده درکوره ی تجربیات ازجنس خون وآتش ومرگ ودرزمینه ای پر رنگ ازمذهب وشریعت مآبی والتزام تام به حلال وحرام فقیهان اما آنچه انگیزه ی من درنگاشتن این یادداشت گردید محتوای چندبرگ پایانی کتاب بود آنجاکه وی برای درمان جراحات به آلمان اعزام میشودوبامظاهری ازتجدد روبرو میشودکه برای شخصیتی سنتی همچون وی بهت آوراست وبرای ناظر هوشمندی که رویاروئی سنت وتجددرامی کاود عبرت زا

منبع : تولدی دوباره |
برچسب ها :